Deklaracja dostępności

Wstęp

Starostwo Powiatowe w Tucholi zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.muzeum.tuchola.pl/.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych
  • zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
  • tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
  • elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności

Data sporządzenia 31 marca 2021 r.

Deklarację sporządzono przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Dodatkowo zdefiniowane są specjalne skróty klawiaturowe:

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku

Wejście główne do urzędu starostwa  stanowią dwuskrzydłowe rozsuwane drzwi o szerokości powyżej 100 cm. Urząd posiada dwa dodatkowe wejścia, w tym jedno wejście (do Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomości i Zasobami Przyrody), które jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Nawierzchnia przed wejściem głównym jest utwardzona i wypłaszczona, a krawężniki obniżone. Przed budynkiem znajdują się wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściem do budynku znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Biuro Obsługi Interesanta urzędu znajduje się na parterze i jest ono łatwo dostępne dla osób niepełnosprawnych. Na parterze znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Siedziba Starostwa jest budynkiem trzypiętrowym, dostęp na wyższe kondygnacje możliwy jest za pomocą windy, która usytuowana przy ścianie szczytowej budynku starostwa i przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie znajdujące się w budynku schody zostały wyposażone w poręcz.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z pomocy asystenta.

Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą załatwić sprawy w Starostwie przy pomocy tzw. asystenta. Asystentem może być każda osoba fizyczna wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem asystenta jest pomoc w załatwieniu spraw w Starostwie. Z pomocy asystenta osoba uprawniona nie może skorzystać w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej. Starostwo, w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia we wskazanym lub uzgodnionym z uprawnionym terminie, zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wskazując możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Osoby uprawnione, tj. osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się i wymagające w związku z tym wsparcia w kontaktach z organami administracji publicznej, mogą korzystać z pomocy przy załatwianiu spraw w Starostwie Powiatowym w Tucholi poprzez wykorzystanie środków wspierających komunikowanie się w szczególności poprzez:

– wysyłanie korespondencji na adres: Starostwo Powiatowe w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola

– korzystanie z poczty elektronicznej: adres e-mail: starostwo@tuchola.pl

– przesyłanie faksów: nr faksu (52) 5590701,

– korzystanie z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.

Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej, tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organie administracji publicznej. W przypadku zgłoszeń przesłanych w dni wolne od pracy będą rejestrowane w pierwszy dzień roboczy po dniu otrzymania zgłoszenia.

Osoby uprawnione mają prawo do bezpłatnej pomocy tłumacza języka migowego z zachowaniem prawa swobodnego wyboru dogodnej dla siebie formy komunikowania się.

Osoba uprawniona powinna zgłosić do urzędu chęć skorzystania z pomocy tłumacza, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Bezpłatna pomoc przysługuje osobom uprawnionym posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, które łącznie z dowodem osobistym, należy przedstawić do wglądu w dniu zgłoszenia potrzeby udziału tłumacza przy załatwianiu sprawy.

Chęć skorzystania z pomocy tłumacza można zgłosić:

– osobiście – w Biurze Obsługi Interesanta na parterze urzędu;

– pisemnie – za pośrednictwem poczty na adres urzędu.

– za pomocą poczty elektronicznej: starostwo@tuchola.pl

– przesyłając faksem: (52) 5590701

– telefonicznie: (52) 5590700

Do zgłoszenia wymagane są następujące dane:

– imię i nazwisko, numer PESEL zainteresowanej osoby uprawnionej;

– wskazanie terminu wizyty w urzędzie i wybranej metody komunikowania się, którą może być: polski język migowy (PJM), system językowo-migowy (SJM) lub sposób komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN);

– krótki opis przedmiotu sprawy do załatwienia w urzędzie;

– adres zwrotny (adres e-mail, numer telefonu, numer faksu), na który będzie przesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia np. trudności w pozyskaniu tłumacza w terminie podanym przez osobę uprawnioną, zostanie ona zawiadomiona wraz z uzasadnieniem oraz zostanie ustalony nowy termin realizacji tego świadczenia lub inna forma realizacji uprawnień osoby niepełnosprawnej. 

Muzeum Borów Tucholskich

Muzeum Borów Tucholskich znajduje się na ul. Podgórnej. Budynek posiada cztery kondygnacje – trzy z nich przystosowano do celów wystawowych. Budynek nie zapewnia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Jedynie najniższa kondygnacja budynku umożliwia korzystanie z możliwości zwiedzania muzeum przez osoby niepełnosprawne.

Informacja o możliwości zwiedzania na stronie: www.muzeum.tuchola.pl

W muzeum mieści się Punkt Informacji Turystycznej, który znajduje się na parterze budynku.

Dane teleadresowe: ul. Podgórna 3
89-500 Tuchola
Tel.  52 334 21 89
e-mail: muzeum@tuchola.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest p. Jacek Lorczak, e-mail: starostwo@tuchola.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu tel. (52) 5590700. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.